CURICULUM VITAE

  • Narodil sa 3. mája 1936 v Slatine n/Bebravou, okres Topoľčany.
  • 1954-1960: vysokoškolské štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislave. Diplom - inžinier architekt (Ing. arch.).
  • od roku 1960: pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania, neskôr Katedra výtvarných disciplín FA STU.
  • 1992-1996: vedúci Katedry výtvarných disciplín.
  • 1996-2002: zástupca vedúceho katedry.
    Okrem klasických výtvarných disciplín kreslenia a modelovania vyučoval ešte rad ďaľších pôvodných predmetov, ktorých koncepciu a metodiku výučby vypracoval a presadil do učebného programu FA STU. Sú to predmety: Architektonické kreslenie, Architektonicko-bionické modelovanie, Architektonická kompozícia, Výtvarná geometria, Farba (Náuka o farbe) a predmet Perspektíva, ktorý vyučoval externe na VŠVU (Vysoká škola výtvarných umení) v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej činnosti, ktorá tvorila hlavnú náplň jeho pôsobenia na FA STU sa venoval i praktickej architektonickej tvorbe, vedecko-výskumnej práci v oblasti architektonickej bioniky a samostatnej výtvarnej a medailérskej tvorbe.
    Výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce prezentoval v nedávnych rokoch doma i v zahraničí na vedeckých konferenciách a aj na pôde vysokoškolských architektonických učilíšť v Drážďanoch, vo Weimare, v Sofii, v Grazi, v Prahe a v Moskve.
  • 2005: odchádza do dôchodku

PÔVABY PAPIEROVÉHO MODELOVANIA

MEDAILA

MAĽBA A KRESBA

GAJDY A ĽUDOVÉ NÁSTROJE

Kontakt

Ak máte záujem o detailné informácie k uvedeným témam, pošlite mi prosím krátku správu.